Temaöversikt

Regional samverkansövning 2018

25 april kommer aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen att genomföra en regional samverkansövning - övning Markus. Syftet med övningen är att öva och utveckla de gemensamma förmågor som Samverkan Stockholmsregionen har satt upp som mål för att skapa en trygg, säker och störningsfri region. Inriktningen för övningen är "attentat/tidskritisk händelse" och kommer att bli en uppfföljning av förra årets övning som ställdes in på grund av attentatet på Drottninggatan.

Övning Markus syftar till att öva och utveckla de förmågor som svarar mot den gemensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen. Ola Slettenmark, samordningschef

Förra året planerade aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen att genomföra en regional samverkansövning i maj för att öva förmågan att gemensamt hantera ett attentat och tidskritisk händelse. Men innan övningen hann genomföras inträffade attacken vid Drottninggatan 7 april och det beslutades att ställa in den planerade övningen. Övningen blev verklighet, och de inplanerade övningsaktiviterrna ersattes istället med seminararier där regionens samtliga aktörer på alla nivåer deltog i erfarnhetsåterföring och lärande från händelsen.Beslut fattades också om att den inplanerade övningen istället skulle genomföras under 2018.

25 april är det dags! Då genomförs övning Markus som syftar till att öva och utveckla de förmågor som svarar mot den gemensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen. Den övergripande inriktningen för övningen följer den inriktning som Regionala rådet slog fast redan 2017: terrorattentat/ tidskritisk händelse". Denna typ av händelse ställer krav på att regionen kan agera samtidigt i de beslutade samverkansnivåerna. Övningen kommer även att involvera de erfarenheter och lärdomar som gjordes vid den faktiska hanteringen vid attentatet på Drottninggatan. 

Övningsmål: Att aktörerna kan agera koordinerat inom och mellan inriktande och samordnande nivå, samt tillämpa gemensamma regionala inriktningar. Övningen ska utveckla Stockholmsregionens förmåga att effektivt förebygga och hantera störningar inom regionen.

Regionala grundförmågor som kommer att övas:
Aktivera aktörsgemensamt arbete
Informationsdela och skapa samlad lägesbild
Samordna aktörsgemensamt agerande
Inrikta aktörsgemensamt agerande
Samordna och inrikta kommunikation

Övning Markus består av fyra delar:
Självskattning som underlag till bedömning av förmåga i regionen samt, uppföljning och utvärdering
Kunskaps- och förmågehöjande insatser som säkerställer relevant kunskaps- och färdighetsnivå för regionens samlade krisberedskapsarbete
En utvecklande simuleringsövning med tillhörande förövning, som testar samverkansförmågor och identifierar utvecklingsområden
Utvärdering som säkerställer att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt.

Vilka ska övas?
Funktioner/personer som skulle aktiveras i händelse av ett större attentat
Fokus på ledningsnivån och personer med uppdrag i förhållande till samverkan på olika nivåer

förberedande aktiviteter
Liksom förra året kommer det att inför övning Markus planeras in aktiviteter och utbildningar för att höja vår gemensamma förmåga. Aktiviteterna utgår från de förbättringsbehov som vi tillsammans identifierade i samband med uppföljningen av den gemensamma hanteringen av attentatet 7 april. Aktörerna kommer också att ombes göra en mindre/reviderad självskattning av sin förmåga.

Planeringskonferenser
Inför övningen kommer tre planeringskonferenser att genomföras med deltagande av alla aktörer: 25 januari, 16 mars och 18 april.

Utbildningsområden
Introduktion i regional samverkan - inriktande nivå
Introduktion i regional samverkan - samordnande nivå
Säkerhetsskyddsutbildning för säkerhetsskyddschefer
Utbildning i samverkanstab - tillämpning och roller
Utbildning i WIS (grund- och fördjupningsutbildning)
Grundutbildning i Rakel
(se alla utbildningar under Dokument i högerspalten)

Förövningar
Det kommer att genomföras förövningar vid ett par tillfällen under övningspereioden. Dessa kommer att ske i form av utskick i februari-mars av inspel/underlag, som diskuteras och besvaras av varje organisation.Som en del i de konkreta förberedelserna kommer vi att via en enkät be era organisationer att svara på frågor om kontaktuppgifter och självskattning av förmågor inom att antal områden.

Inspel och simuleringsövning
Februari och mars –  utskick av kunskaps- och frågematerial
9 april - scenarioinspel
10 april - inriktande forum med anledning av inspelet
25 april - simuleringsövning
26 april – uppföljning och utvärdering

Förväntan på deltagande aktörer
Utser en kontaktperson för övningsplanering
Deltagande i erbjudna utbildningar och aktiviteter för egen personal
Arbeta med förmågehöjande åtgärder (förövningar) och genomföra självskattning av förmåga

För frågor om övningen: maila markus@samverkanstockholmsregionen.se