Aktörer i Samverkan Stockholmsregionen

Kommuner i Stockholms län

Störningar, olyckor och kriser kräver en god förmåga att samverka. Kommunerna ansvarar för att samordningen fungerar mellan alla som är inblandade i krisberedskapen vid händelser som sker inom kommunens geografiska område. Det kan vara myndigheter, företag, frivilligorganisationer och trossamfund och föreningar. Kommunen ansvarar också för samordningen av information till allmänheten.

Länets 26 kommuner är representerade i kommunkonstellationen Norr, Mitt, Syd och Stockholms stad. I regionala chefsgruppen representeras kommunerna av Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun (Norr), Frida Nilsson, kommundirektör Sundbybergs stad (Mitt), Fredrik Jurdell, stadsdirektör Stockholm stad, Gunilla Glantz, trafikdirektör Stockholms stad. Genom samverkan med StorSthlm (förbund för kommunerna i Stockholms län) nås forum där samtliga kommuner är närvarande.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet för krishantering på regional nivå. I arbetet att skapa ett tryggt och säkert samhälle samverkar vi med regionala och centrala aktörer. Vi ska ha god krisberedskap och förmåga att hantera situationer som kan uppstå före, under och efter allvarlig händelse eller kris.

Claes Lindgren, tf Länsöverdirektör
E-post: claes.lindgren@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm

Helena Remnerud, Samhällsbyggnadsdirektör
E-post: helena.remnerud@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm

Kustbevakningen

Kustbevakningen ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Inom sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss ska myndigheten kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer. Myndigheten ansvarar också för oljebekämpning och miljöräddning i svenska vatten och förebygger miljöbrott till sjöss genom miljöövervakning. Kustbevakningen ansvarar för gränskontrollen vid Sveriges sjögräns och har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden oavsett transportslag.

Jessika Janse, Stationschef
E-post: jessika.janse@kustbevakningen.se
Webbplats: kustbevakningen.se

Mellersta militärregionen – Försvarsmakten

Mellersta militärregionen omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen norr om Stockholm. Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Magnus Lüning, Chef Mellersta militärregionen
E-post: exp-hkv@mil.se
Webbplats: Mellersta militärregionen

Polisregion Stockholm

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten för människor som bor och vistas i Stockholms län. Det gör vi genom att förebygga, upptäcka och utreda brott oavsett om brottet har en lokal, regional, nationell eller internationell dimension. Vi samarbetar också med andra myndigheter och aktörer som kan bidra till en långsiktig och effektiv brottsbekämpning.

En ökad regional samverkan, upparbetade kommunikationsvägar och samordnade beslut stärker Polisens förmåga att effektivt och framgångsrikt utföra uppdraget i såväl vardag som i kris.

Michael Fetz, samordnare för terrorbekämpning i Polisregion Stockholm
E-post: michael.fetz@polisen.se
Webbplats: www.polisen.se

Region Stockholm

Region Stockholms främsta uppgift är att se till att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga inslag är den långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken och regionens tillväxt. En femtedel av Sveriges befolkning bor i länet. Det ställer stora krav på oss både i vardagen och när det är en krissituation.

Genom närmare samarbete med andra aktörer kan vi gemensamt bidra till att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även i en extraordinär situation.

Anders Gidrup, tf säkerhets- och beredskapsdirektör, Regionledningskontoret
E-post: anders.gidrup@regionstockholm.se
Webbplats: www.regionstockholm.se

Jessica Vinberg, enhetschef på enheten för katastrofmedicinsk beredskap, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: jessica.vinberg@regionstockholm.se
Webbplats: www.regionstockholm.se

Carl de Geer, Ledningsstrateg, Trafikförvaltningen
E-post: carl.degeer@regionstockholm.se
Webbplats: www.regionstockholm.se

SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 samt det nya informationsnumret 113 13 (från och med mars 2013). SOS Alarm har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även utalarmering, prioritering, dirigering samt säkerhets- och jourteletjänster. SOS Alarm ägs till 50 % av svenska staten samt 50 % av Sveriges Kommuner och Landsting.

Thomas Nohre, chef Affär
E-post: thomas.nohre@sosalarm.se
Webbplats: www.sosalarm.se

Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar är en viktig del av infrastrukturen för transporter av varor och människor. Varje år passerar över tolv miljoner passagerare och nio miljoner ton gods någon av Stockholms Hamnar. Stockholms Hamnar hanterar även slussar och broar och är en del av infrastrukturen för kollektivtrafik på vattnet. Stockholms Hamnar samordnar sjötrafiken inom hamnområdet och att samverka mellan olika funktioner och transportslag är en viktig framgångsfaktor i ett växande Stockholm.

Magdalena Bosson, VD
E-post: magdalena.bosson@stockholmshamnar.se
Webbplats: www.stockholmshamnar.se

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvars uppdrag är att ansvara för räddningstjänsten och skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Utalarmering och ledning av räddningsinsatser hanteras även inom kommunerna i räddningstjänstorganisationerna Brandkåren Attunda, Uppsala Brandförsvar, Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Norrtälje och Räddningstjänsten Gotland.

Vi ska bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället. Storstockholms brandförsvar ser att det är genom samverkan, både i vardag och i kris, som vi kan leverera effektivare och ännu bättre service i den viktiga storstockholmsregionen.

Peter Arnevall, Förbundsdirektör och Räddningschef
E-post: peter.arnevall@ssbf.brand.se
Webbplats: www.storstockholm.brand.se

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Vårt mål är att skapa säkerhet och trygghet i samhället.

Både egna och andras erfarenheter visar att samhällskonsekvenserna blir onödigt stora vid olyckor och andra störningar på grund av begränsad samverkan. Vi strävar därför efter att öka samhällets förmåga att hantera olyckor. Med Samverkan Stockholmsregionen har vi fått en tydlig gemensam ambition för regionen.

Cecilia Uneram, förbundsdirektör
E-post: cecilia.uneram@sbff.se
Webbplats: www.sbff.se

Brandkåren Attunda

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor. Vi vill tillsammans med kommunerna och dess invånare arbeta för att antalet omkomna och skadade i bränder och olyckor ska minska samt att mindre ska förstöras i samband med sådana incidenter.

Martin Öhrström, förbundsdirektör/räddningschef
E-post: martin.ohrstrom@brandkaren-attunda.se
Webbplats: www.brandkaren-attunda.se

Trafik Stockholm

Trafik Stockholm drivs gemensamt av Trafikverket och Trafikkontoret i Stockholms stad. Trafik Stockholm övervakar och leder trafiken på det statliga vägnätet i Stockholm, Mälardalen och på Gotland samt prioriterade kommunala gator i Stockholm – dygnet runt. Verksamheten hanterar också felanmälningar kring gator, torg och parker i Stockholms stad. Trafik Stockholm ansvarar även för att aktuell trafikinformation förmedlas via bland annat radio, webb och mobila tjänster.

Genom samverkan ökar förutsättningar för att kunna förutse eventuella problem i trafiken och snabbt sätta in åtgärder vid störningar. Allt för en säkrare och effektivare framkomlighet på våra vägar.

Ingrid Frimanzon Ek, avdelningschef Trafikledning Öst/Stockholm
E-post: ingrid.frimanzon-ek@trafikverket.se
Webbplats: trafiken.nu/stockholm/trafik-stockholm

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I uppdraget ingår också byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vi planerar för helheten i det samlade transportsystemet. För att samhället ska kunna utvecklas måste transporterna fungera.

För att klara av en effektiv störningshantering och en snabb och korrekt trafikinformation i ett växande Stockholm krävs ett ökat samarbete med andra aktörer. Med gemensamt framtagna rutiner och gemensam lägesbild med andra aktörer som medverkar i en stor störning kan vi minska ledtiderna för att göra det framkomligt och säkert på väg och järnväg för resenärer och trafikanter snabbare.

Ingrid Frimanzon Ek, avdelningschef Trafikledning Öst/Stockholm
E-post: ingrid.frimanzon-ek@trafikverket.se
Webbplats: www.trafikverket.se